© Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 02543532222 - Fax: 02543532233