© Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0643 532222 - Fax: 0643 532233